رشته خود را از در زیر انتخاب کنید

#content-widget-f2614eea5105ad3a3d384513d93ebeec .icon{
color: #777;
background-color: #59a310;
}
#content-widget-f2614eea5105ad3a3d384513d93ebeec .title h6{
color: #5b9e21;
}
#content-widget-f2614eea5105ad3a3d384513d93ebeec .subtitle span{
color: #777;
}